REGULAMIN

REGULAMIN


O NAS

Właścicielem serwisu jest firma Chef’s Salad Ewa Dykier z siedzibą w Lesznie, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń ul. Jackowskiego 87, 64-100 Leszno, NIP 698-133-57-94, adres poczty elektronicznej kontakt@chefssalad.pl, dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.DEFINICJE

► Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.chefssalad.pl.
► Usługodawca – Chef’s Salad Ewa Dykier z siedzibą w 64-100 Leszno przy ul. Jackowskiego 87, NIP 6972294788.
► Produkt – usługa przygotowania i dostarczenia posiłków – programów diet, które są szczegółowo wskazane na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
► Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
► Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
► Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu cywilnego.
► Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
► Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Produktu.
► Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia na Usługę oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru oraz płatności.
► Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
► Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
► Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
► Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
► Regulamin – niniejszy dokument.POSTANOWIENIA OGÓLNE

► Usługodawca zobowiązuje się doświadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
► Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez adres poczty elektronicznej: kontakt@chefssalad.pl, pod numerem telefonu 661731741 lub poprzez fan page na Facebooku – profil firmowy Chef’s Salad.
► Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Serwisie, w sposób umożliwiający jego odtwarzanie utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika Internetu, polegającym na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń Klient powinien stosować programy antywirusowe oraz inne, właściwe środki techniczne.
► Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Chef’s Salad w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
► Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności, która jest opublikowana na stronie Serwisu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
► Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Chef’s Salad:
1) Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2) Dostęp do poczty elektronicznej;
3) Przeglądarka internetowa.USŁUGI i OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

► Korzystać z Serwisu Internetowego na wskazanych w Regulaminie warunkach może każdy Usługobiorca, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
► Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zamówienia.
► Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.
► Klient ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu czy przebiegu świadczenia Usługi. Klient dodając wypowiedzi, oświadcza, ze posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
► Treści powinny być przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumiały, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
► Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji i konkursów, których indywidualne warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
► W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, które nie przyniosło skutków, może rozwiązać umowę świadczenia Usług z zachowaniem dniowego terminu wypowiedzenia.WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

► Korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania konta przez Usługobiorcę.
► Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia jego uzupełniania przez Usługobiorcę na stronie Serwisu, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi wśród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
► Złożenie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Serwisu „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych lub rezygnację ze składania Zamówienia.
► W Formularzu Zamówienia Usługobiorca wskazuje rodzaj Diety, Pakiet Kaloryczny, Produkty wykluczone z diety, Uwagi (np. adres dostaw świątecznych, dodatkowy nr telefonu, informacje o najbliższym parkingu, kod do domofonu itp.) oraz wyznacza czas trwania Usługi poprzez wybranie na Kalendarzu daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi. Klient jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, miejsce dostawy Produktu, tj. ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym.
► Klient powinien wybierać te Produkty w Zamówieniu, które nie mają szkodliwego wpływu na jego dolegliwości zdrowotne, w tym alergie pokarmowe lub inne choroby i dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożycia określonych składników.
► Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z diety jednak wskazane osoby nie zostają Klientami ani Usługobiorcami. Nadal Klient pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą oraz jest zobowiązany, żeby posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Serwisie danych osobowych innych osób korzystających z Diety i powierzenia ich Usługodawcy.
► Usługa elektroniczna Formularz zamówienia ma charakter nieodpłatny i jednorazowy.
► W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien podać w treści wiadomości nazwę Diety, Pakiet kaloryczny, Produkty wykluczone z Diety ( 3 Produkty), okres świadczenia Usługi wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać adres dostawy oraz preferowaną formę płatności. Klient powinien podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

► Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, które Usługodawca ma obowiązek potwierdzić i jednocześnie przyjąć do realizacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
► Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
► Usługodawca, na życzenie Klienta, może dostarczyć wraz z Produktem fakturę Vat obejmującą dostarczane Produkty.
► Cena Usługi jest przedstawiona na stronie Serwisu Internetowego i podana jest w złotych polskich i jest ceną zawierającą wszystkie niezbędne koszty do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy drogą elektroniczną, tj. przez pocztę elektroniczną, wysokość łącznej ceny przedstawiona jest Klientowi również za jej pomocąprzed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
► Klient może złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@chefssalad.pl.
► Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując je do realizacji co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami. Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje zgodnie z datą rozpoczęcia wskazaną w Zamówieniu, po uprzednim dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
► Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi następuje, gdy Usługodawca wyśle klientowi wiadomość e-mail, na podany w Formularzu Zamówienia adres, która będzie zawierać oświadczenie o otrzymaniu przez Usługodawcę Zamówienia oraz o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
► Klient może zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków zawartej Umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu nowych warunków z Usługodawcą oraz akceptacji z obydwu Stron.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWY

► Zamówienia złożone w Dni robocze do godz. 11:00 zostaną zrealizowane następnego Dnia roboczego, po dacie złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone po godz. 11:00 w Dni robocze oraz pozostałe dni zostaną dostarczone od drugiego dnia roboczego następującego po złożeniu Zamówienia po uprzednim dokonaniu płatności do godz. 14:00 w Dniu roboczym poprzedzającym planowaną, zgodnie z Regulaminem dostawę.
► W przypadku gdy Klient zmieni adres dostawy po godzinie 14:00, Usługodawca dostarczy Produkt pod adres zgodny z przesłanym Zamówieniem (adres pierwotny).
► Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę.
► Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu, potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości dostawy pod wskazany adres, Usługodawca zobowiązany jest za każdym razem do poinformowania o tym fakcie Klienta.SPOSOBY i TERMINY PŁATNOŚCI

► Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu umowy oświadczenie Usługi poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy, płatność gotówką przy odbiorze produktu lub za pomocą vouchera.
► W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy o numerze: 89 1140 2004 0000 3002 7699 5065.
► Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 13:00 na jeden dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi, który został wskazany w Zamówieniu.DOSTAWA USŁUGI DO KLIENTA

► Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze do 40 km od Leszna. Klient składając Zamówienie, każdorazowo otrzymuje potwierdzenie możliwości dostawy pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku możliwości dostawy pod wskazany adres, Klient jest o tym fakcie poinformowany podczas potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.PROMOCJE i VOUCHERY

► Usługodawcy przysługuje prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę internetową www.chefssalad.pl.
► Akcje promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
► Voucher to bon towarowy i jego wartość jest równoznaczna z wartością dla jednodniowego zestawu 5 posiłków, w dowolnym rodzaju diety i o dowolnej kaloryczności.
► Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera.
► Nie można wymienić vouchera na środki pieniężne.KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

► Usługodawca umożliwia kontakt poprzez telefon nr 661 731 741, pocztę elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@chefssalad.pl oraz poprzez Serwis Internetowy www.chefssalad.pl, Formularz Zamówienia oraz poprzez wiadomości na Facebooku (nazwa: Chef’s Salad) oraz Instagramie (nazwa: chefssalad) a także pocztą tradycyjną na adres ul. Jackowskiego 87, 64-100 Leszno.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r.